piątek, 15 marca 2024

Bieg Tropem Wilczym 2024

              Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej już po raz dziewiąty było lokalnym organizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W dniu 3 marca 2024 roku w Parku Platerów stawiło się około 120 uczestników. Przed biegiem został zapalony znicz przed tablicą poświęconą żołnierzowi AK ppor. Mikołajowi Patejukowi ps. Mikuś oraz minutą ciszy uczczono pamięć walczących o wolność naszej Ojczyzny. Po krótkiej rozgrzewce o godz. 10.00 wyruszono na trasę o symbolicznym dystansie około 1963 m. Na mecie każdy uczestnik otrzymał medal. Wyróżniono cztery najszybsze osoby dyplomami i upominkami. Po pokonaniu trasy uczestnicy mogli posilić się przy ognisku.
Tekst: Bogdan Korniluk
Zdjęcia: Dorota Andruszkiewicz, Agnieszka Żuk, Bogdan Korniluk

wtorek, 20 lutego 2024

Zmarł Józef BazylukZ głębokim żalem zawiadamiamy, że z dniu 17 lutego 2024 roku zmarł Józef Bazyluk, lat 75. W 2012 roku otrzymał godność Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. Był pasjonatem historii, szczególnie naszego regionu. Zgromadził bogaty zbiór materiałów archiwalnych. Publikował artykuły w Rocznikach Konstantynowskich. Msza pogrzebowa odbyła się 19 lutego w kościele w Dołholisce, po czym ciało złożono na cmentarzu parafialnym w Rozwadówce /gmina Wisznice/. Spoczywa z żoną Michaliną.

 


tekst i zdjęcia;
Bogdan Korniluk 


poniedziałek, 22 stycznia 2024

Bieg Tropem Wilczym 2024

  Relacja z poprzedniego biegu:

2023: https://spzk5.blogspot.com/2023/01/bieg-tropem-wilczym-2023.html


Regulamin Biegu Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Konstantynów 2024)


I. ORGANIZATOR

Organizatorem ogólnopolskim XII edycji projektu „Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwanego dalej „Biegiem” jest – Fundacja Wolność i Demokracja. Organizatorem lokalnym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

II. CELE

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym.

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacji idei biegania.

4. Promocja miejscowości Konstantynów, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Start biegu odbędzie się 3.03.2024 roku, godz. 10.00 /niedziela/ przy pałacu na terenie Parku Platerów w Konstantynowie, ul. Janowska 20. Tutaj będzie również Biuro Biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca biegu, daty i godziny startu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: spzk5.blogspot.com oraz profilu na fbStowarzyszenie Przyjaciół  Ziemi Konstantynowskiej i Przyjaciel Konstantynowa, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3. Długość trasy organizowanego biegu: 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek.

4. Uczestnicy stawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, tj. przed pałacem Platerów.

5. Program zawodów w dniu 03.03.2024 r.

- Godz. 08.45 - Otwarcie Biura Biegu w pałacu Platerów.

- Godz. 08.45-09.55 - Wydawanie pakietów startowych.

- Godz. 09.55 – Oddanie hołdu poległym w walce o niepodległość.

- Godz. 10:00 - Start biegu honorowego na dystansie 1963 m (trasa w załączeniu)

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

1. W biegu na dystansie 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych. Istnieje również możliwość pokonania dystansu marszem z kijkami Nordic Walking. Zapisy będą trwały do wyczerpania limitu miejsc.

2. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda na udział w zawodach podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem. Oświadczenie takie należy wypełnić podczas zapisu lub przy odbiorze pakietów startowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz wniesienie odpowiedniej opłaty. Będą do nabycia dwa rodzaje pakietów startowych: z koszulką w cenie 40 zł /dostępna ilość 80 szt./  i bez koszulki w cenie 20 zł / dostępna ilość 60 szt./ W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: koszulkę, materiały promocyjne, medal na mecie. Po biegu przewidziane jest ognisko z kiełbaskami.

a)  rejestracja, zapisy i dodatkowa informacja

- mailowo na adres:  tpzk5@wp.pl

- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

- tel. 510 520 244

Podajemy imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, z koszulką czy bez.

Zalecamy zapisy przez formularz zgłoszeniowy, który jest na końcu regulaminu.

b)  opłatę startową można uiścić

- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

- osobiście przy odbiorze zarezerwowanego pakietu startowego 3.03.2024 r. w Biurze Biegu (do godz. 9.45, po tym czasie rezerwacja ulega anulowaniu).

c) w dniu biegu będzie możliwość zapisania się pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpana pula pakietów startowych. Limit uczestników biegu wynosi 140.

Organizator nie gwarantuje odpowiedniego rozmiaru koszulki. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik zarejestrowany na bieg jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Biegu 3.03.2024 r. w godzinach jego pracy (08.45-09.55). Pakiety startowe można odebrać wyłącznie osobiście. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

6. Limit Uczestników biegu wynosi 140 osób. W przypadku wyczerpania limitu pakietów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji.

7. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

8. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na bieg.

9. Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegu. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

11. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

12. Podczas biegu nie będzie pomiaru czasu ani klasyfikacji zawodników.

13. Każdy Uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w projekcie Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, ul. Janowska 20, 21-543 Konstantynów.

3. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia, realizacji biegu oraz promocji działalności Organizatora.

4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do UODO.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji biegu i funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika mogą być wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: tpzk5@wp.pl lub telefonicznie 510 520 244.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz Rejestracyjny do Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstantynów, dnia 03.03.2024 roku osoby pełnoletniej / niepełnoletniej   (niewłaściwe skreślić)

Konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk

DANE UCZESTNIKA:

NAZWISKO:  ………………….…………………………............................

IMIĘ:     ……………………………………………………………………...

MIEJSCOWOŚĆ : ………………………………………………………………...........................

DATA URODZENIA:    …………………………………………………………….. 

ADRES E-MAIL lub tel.  ……………………………………………………………......................

OPIEKUN (wpisać w przypadku osoby niepełnoletniej):………………………..........................................................

 

O Ś W I A D C Z E N I E  (wykreślić pkt. 1 lub 1a)

1.  Ja , niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno – sportowej „Tropem Wilczym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko.

Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach.

1a . Oświadczenia Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach sportowych. Nie ma ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie. Zapoznałem/łam się z Regulaminem i w pełni go akceptuję oraz biorę pełną odpowiedzialność za dziecko pozostające pod moją opieką.

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, ul. Janowska 20, 21-543 KonstantynówW/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych.

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem/mojego dziecka dla potrzeb promocji biegu.

4. Oświadczam, że według mojej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem COVID oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam kontaktu z osobami chorymi. Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod dozorem epidemiologicznym.


.................................................................................................................

Data i czytelny podpis.      W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje opiekun.


Trasa biegu:
sobota, 30 grudnia 2023

Zmarła Helena Pawluczuk

          W dniu 7.12.2023 roku zmarła w wieku lat 84 śp. Helena Pawluczuk zd. Okoń. Była mieszkanka Konstantynowa, od 2009 roku Honorowy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. Zmarła w Domu Pomocy Społecznej w Loretto k. Wyszkowa. Pogrzeb odbył się 14 grudnia na cmentarzu parafialnym Warszawa Ursus przy ulicy Ryżowej. CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI.