wtorek, 6 lipca 2021

Bieg Tropem Wilczym - Regulamin

 

Ruszyły zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie.

Będzie to IX edycja Biegu, a SPZK organizuje Bieg TW po raz szósty.

Relacje z poprzednich biegów: 

2020 r. http://spzk5.blogspot.com/2020/03/bieg-tropem-wilczym-2020.html

2019 r. http://spzk5.blogspot.com/2019/03/bieg-tropem-wilczym-2019.html

2018 r. http://spzk5.blogspot.com/2018/03/relacja-z-biegu-tropem-wilczym-w.html

2017 r. https://spzk5.blogspot.com/2017/03/relacja-z-biegu-pamieci-zonierzy.html  

2016 r.  https://spzk5.blogspot.com/2016/02/bieg-tropem-wilczym-fotorelacja.html

 

Regulamin Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Konstantynów 2021)

I. ORGANIZATOR

Organizatorem ogólnopolskim IX edycji projektu „Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwanego dalej „Biegiem” jest – Fundacja Wolność i Demokracja. Organizatorem lokalnym jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

 

II. CELE

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym.

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacji idei biegania.

4. Promocja miejscowości Konstantynów, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 15.08.2021 roku /niedziela/ na terenie Parku Platerów w Konstantynowie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: spzk5.blogspot.com oraz profilu na fb: Stowarzyszenie Przyjaciół  Ziemi konstantynowskiej i Przyjaciel Konstantynowa, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3. Długość trasy organizowanego biegu: 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek. Start biegu – godz. 9.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej: spzk5.blogspot.com oraz profilu na fb: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi konstantynowskiej i Przyjaciel Konstantynowa

4. Uczestnicy stawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, tj. przed pałacem Platerów.

5. Program zawodów w dniu 15.08.2021 r.

- Godz. 07.45 - Otwarcie Biura Biegu w pałacu Platerów.

- Godz. 07.45-08.55 - Wydawanie numerów startowych i koszulek zawodnikom.

- Godz. 08.55 – Oddanie hołdu poległym w walce o niepodległość.

- Godz. 9:00 - Start biegu honorowego na dystansie 1963 m (trasa w załączeniu) – uczestnicy na trasę wyruszają w odstępach co 30 sekund.

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

1. W biegu na dystansie 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.

2. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda na udział w zawodach podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy przedłożyć podczas zapisu lub przy odbiorze pakietów startowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty w wysokości 15 zł.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: koszulkę, numer startowy, materiały promocyjne, medal na mecie.

a)  rejestracja, zapisy i dodatkowa informacja

- mailowo na adres:  tpzk5@wp.pl

- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

- informacja tel. 510 520 244 lub 603 609 794

b)  opłatę startową (15 zł)  można uiścić bezpośrednio przy zapisie

- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

- osobiście przy odbiorze zarezerwowanego pakietu startowego 15.08.2021 r. w Biurze Biegu (do godz. 8.45, po tym czasie rezerwacja ulega anulowaniu).

- jeśli nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych w ilości 120 szt. możliwe będzie zapisanie się bezpośrednio przed biegiem w Biurze Biegu.

4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik zarejestrowany na bieg jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Biegu 15.08.2021 r. w godzinach jego pracy (07.45-08.55). Pakiety startowe można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica / Opiekuna”. 

Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

6. Limit Uczestników Biegu wynosi 120 osób. W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji.

7. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

8. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.

10. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

12. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze Uczestnika.

13. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

14. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w projekcie Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, ul. Janowska 20, 21-543 Konstantynów.

3. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia, realizacji Biegu oraz promocji działalności Organizatora.

4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do UODO.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika mogą być wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: tpzk5@wp.pl lub telefonicznie 510 520 244  lub 603 609 794

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz Rejestracyjny do Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstantynów, dnia 15.08.2021 roku osoby pełnoletniej / niepełnoletniej   (niewłaściwe skreślić)

Konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk

DANE UCZESTNIKA

NAZWISKO:  ………………….…………………………................................

IMIĘ:     …………………………………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ : ……………………………………………………………………

DATA URODZENIA:    …………………………………………………………….. 

ADRES E-MAIL lub tel.  ……………………………………………………………

OPIEKUN (wpisać w przypadku osoby niepełnoletniej):……………………….........

 

O Ś W I A D C Z E N I E  (wykreślić pkt. 1 lub 1a)

1.  Ja , niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno – sportowej „Tropem Wilczym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko.

Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach.

1a . Oświadczenia Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach sportowych. Nie ma ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie. Zapoznałem/łam się z Regulaminem i w pełni go akceptuję oraz biorę pełną odpowiedzialność za dziecko pozostające pod moją opieką.

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, ul. Janowska 20, 21-543 KonstantynówW/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych.

3Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem/mojego dziecka dla potrzeb promocji biegu.

4. Oświadczam, że według mojej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem COVID oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam kontaktu z osobami chorymi. Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod dozorem epidemiologicznym.

 

.........................................................................................................................

Data i czytelny podpis.      W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje opiekun.

 


 

poniedziałek, 5 lipca 2021

Dni Konstantynowa 2021

 

        W dniu 4 lipca 2021 roku w parku przy pałacu Platerów w Konstantynowie odbyły się „Dni Konstantynowa”.  Wśród wielu atrakcji głównym wydarzeniem był obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej i turniej na miecz i tarczę. Członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w wydarzeniu. Zaprezentowali uczestnikom nasz dorobek wydawniczy w postaci Roczników Konstantynowskich i kart okolicznościowych.
Tekst i zdjęcia: Bogdan Korniluk

Promocja X i XI Rocznika Konstantynowskiego


        W dniu 26 czerwca 2021 roku do rąk czytelników trafiły kolejne dwa tomy Rocznika Konstantynowskiego (X i XI). W Pałacu Platerów spotkali się na promocji autorzy, wydawcy i czytelnicy. Następnie, razem z przybyłymi na promocję byłymi mieszkańcami Konstantynowa, uczestnicy spotkania udali się do Gnojna na Noc Świętojańską.

Tekst i zdjęcia:
Beata Łyczewska

wtorek, 18 maja 2021

Nordic Walking. Trening dla początkujących i zaawansowanych

        W dniu 14 maja 2021 roku o godz. 19.00 w parku przy pałacu Platerów w Konstantynowie rozpoczęły się treningi prawidłowego chodzenia z kijkami NW. Zajęcia realizowane są z zadania publicznego pt. "Popularyzacja rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Konstantynowa". Następne spotkanie w dniu 21 maja o godz. 19.00. Kolejne raz w tygodniu, aż do jesieni. Zapraszamy.Tekst: Bogdan Korniluk
Zdjęcia: Beata Łyczewska

środa, 12 maja 2021

REGULAMIN IX edycji konkursu „WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ”


 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

Podmioty wspierające: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka
w Konstantynowie,  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Wójt Gminy Konstantynów.

 

II. CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa i Rocznika Konstantynowskiego  

oraz zaakcentowanie Roku Batalionów Chłopskich w powiecie bialskim.


III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Z konkursu wyłączeni są członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.


IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

a)    uczniowie szkoły podstawowej klasa 1-3,

b)    uczniowie szkoły podstawowej klasa 4-6,

c)    uczniowie szkoły podstawowej klasa 7-8,

d)    uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe.

Konkurs trwa od 14 maja 2021 r. do 20 czerwca 2021 r.

2. Prace konkursowe powinny być opatrzone poniższymi danymi:

 - imię, nazwisko uczestnika

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna (gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią)

 -określenie kategorii wiekowej wg powyższych grup, np. „kategoria wiekowa-a”,

 - miejscowość, numer tel., adres e-mail.

Prace konkursowe należy przesłać na adres tpzk5@wp.pl do dnia 20 czerwca 2021 r. do godziny 24.00 wpisując w tytule wiadomości: WwoZK


V. ZAKRES MATERIAŁU

Część  A   

(wszystkie kategorie wiekowe: a, b, c, d) 

1. Informacje o gminie Konstantynów: 

- wypisz gminy sąsiadujące z gminą Konstantynów,

- wypisz  sołectwa naszej gminy,

- podaj pełne nazwy urzędów i  instytucji użyteczności publicznej z Konstantynowa,

- wypisz zabytki naszej gminy.

 (wszystkie kategorie wiekowe: a, b, c, d)

2. Informacje o SPZK

- rozwiń skrót,

- wypisz działania cykliczne podejmowane przez SPZK,

3.    ( kategorie: c, d)

- wymień publikacje wydane przez SPZK,

- od kiedy funkcjonuje blog Stowarzyszenia (należy podać miesiąc i rok),

- jak nazywał się dowódca oddziału Batalionów Chłopskich kwaterującego w Komarnie i gdzie ukrywał się po spaleniu jego domu przez Niemców.

(IV Rocznik Konstantynowski, artykuł str. 150)

Część  B

- ( kategorie: a, b)

Należy zrobić 3 zdjęcia przedstawiające uczestnika biorącego udział w konkursie na tle 3 różnych zabytków znajdujących się w gminie Konstantynów.

- ( kategorie: c, d)

Należy zrobić 3 zdjęcia przedstawiające uczestnika biorącego udział w konkursie na terenie obszaru chronionego położonego w gminie Konstantynów.

VI. NAGRODY

a) Nagrody, dyplomy i upominki zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej.  Najlepsze prace z części B zostaną opublikowane w Roczniku Konstantynowskim.

b) Wręczenie nagród odbędzie się w 26 czerwca 2021 r. podczas promocji Rocznika Konstantynowskiego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna zgody na przetwarzanie przez Organizatora  podanych przez uczestnika danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz na umieszczanie, rozpowszechnianie i udostępnianie zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestnika, a także wyrażeniem zgody na publikację całości lub fragmentów swojej pracy w materiałach promocyjnych Organizatora.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.