środa, 15 lipca 2020

Ostatnie pożegnanie Genowefy Matejuk z d. Cienkusz

         
W dniu 14 lipca 2020 roku odeszła do Pana w wieku 84 lat śp. Genowefa Matejuk, była mieszkanka Konstantynowa, Honorowy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. 

 Będzie żyła w naszej pamięci.


Notatkę o śp.Genowefie Matejuk możemy przeczytać w VIII Roczniku Konstantynowskim str. 109.

wtorek, 14 lipca 2020

„Spływ kajakowy – bierzemy przykład z Jana Pawła II”

W dniu 11 sierpnia 2020 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zorganizowało spływ kajakowy rzeką Bug na odcinku Bubel Łukowiska – Serpelice. Spływ zorganizowano ze środków Gminy Konstantynów w ramach zadania publicznego – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - popularyzacja rekreacji ruchowej”. Tytuł zadania publicznego – „Spływ kajakowy-bierzmy przykład z Jana Pawła II”.
Wzięło w nim udział prawie 40 uczestników na 19 kajakach.  Czas spływu wyniósł 3,5 godziny z krótką przerwą w Gnojnie, w tym czasie pokonano 16 km. Zakończenie odbyło się w ośrodku „As” w Serpelicach przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.
tekst i zdjęcia:
Bogdan Korniluk

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Zapraszamy na spływ kajakowy


Regulamin spływu kajakowego

realizowanego ze środków Gminy Konstantynów w ramach zadania publicznego
pt. Spływ kajakowy – bierzmy przykład z Jana Pawła II

II. ORGANIZATOR.
Organizatorem spływu kajakowego jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

II. CELE
- popularyzacja rekreacji ruchowej;
- upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
- promowanie i wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy Konstantynów, znajdującej się w obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Dbałość o estetykę oraz podejmowanie inicjatyw ekologicznych mających na celu ochronę otaczającego środowiska naturalnego;
- organizowanie oraz współpraca przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym;
- prowadzenie działalności krajoznawczej, turystycznej, oraz organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
- upamiętnienie osoby Św. Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II).

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Spływ odbędzie się 11.07.2020 roku (sobota/)po rzece Bug na trasie  Bubel- Łukowiska – Serpelice (ok. 17 km)
2. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
3. Program spływu w dniu 11.07.2020 r.
- Godz. 09.00– wyjazd z parkingu przy kościele w Konstantynowie.
- Godz. 09.30-13.30 – spływ po Bugu.
- Godz. 13.30- 15.00 – ognisko.
- ok. godziny 15.00- powrót do Konstantynowa.

IV. WARUNKI  ZGŁOSZENIA  I  UCZESTNICTWA
1.     Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
2.     Prawo uczestniczenia mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na umiejętność pływania.
3.     Zapisy na spływ odbywają się drogą telefoniczną pod nr tel. 510 520 244 lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie do wyczerpania limitu miejsc (40 osób).
4.     Koszty transportu kajaków i poczęstunku uczestnicy pokrywają podczas zapisów w kwocie 15 zł/os.
5.     Każdy z uczestników spływu otrzyma pamiątkowe gadżety.
6.     Transport uczestników na miejsce rozpoczęcia spływu i powrót zapewnia Organizator.
7.     Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
8.     Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
9.     Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody.
10.  Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku.
11.  Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
12.  Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
13.  Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
14.\\Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
15.  Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
16.  Zachęcamy, aby każdy z uczestników spływu posiadał okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność, nakrycie głowy, rękawiczki.
17.  Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
18.  Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
19.  Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
20.  Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
21.  W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.
22.  W przypadku rezygnacji ze spływu z winy uczestnika,  nie przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.
23.  Na trasie mogą wystąpić przeszkody i  może zajść konieczność przeniesienia kajaka.

IV.  SPRAWY PORZĄDKOWE
1.  Zawsze należy płynąć po lewej stronie rzeki , nie przekraczając jej środka,  który stanowi granicę Państwa
2. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w ostatnim kajaku.
3. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, prawo do możliwości przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w spływie na potrzeby promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
4. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. w czasie epidemii COVID-19 spływ będzie odbywał się przy zachowaniu przyjętych zasad bezpieczeństwa.środa, 8 kwietnia 2020

REGULAMIN VIII edycji konkursu „WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ”


REGULAMIN
VIII edycji konkursu
„WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.
Podmioty wspierające: Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka
w Konstantynowie,  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Wójt Gminy Konstantynów.

II. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa i Rocznika Konstantynowskiego  
oraz zaakcentowanie Roku Świętego Jana Pawła II.

III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Z konkursu wyłączeni są członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych:
a)    uczniowie szkoły podstawowej klasa 1-3,
b)    uczniowie szkoły podstawowej klasa 4-6,
c)    uczniowie szkoły podstawowej klasa 7-8,
d)    uczniowie szkół ponadpodstawowych,
e)    osoby dorosłe.
Konkurs trwa od 8 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
Prace konkursowe powinny być opatrzone poniższymi danymi:
 - imię, nazwisko,
 - określenie kategorii wiekowej, wg powyższych grup, np. kategoria wiekowa „a” ,
 - miejsce zamieszkania, numer tel., adres e-mail.
Prace konkursowe należy przesłać na adres tpzk5@wp.pl do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 24.00.

V. ZAKRES MATERIAŁU
Część  A      (wszystkie kategorie wiekowe: a, b, c, d, e)
1. Informacje o Gminie Konstantynów:
- wypisz  sołectwa,
- podaj pełne nazwy urzędów i  instytucji użyteczności publicznej,
- wypisz zabytki.
2. Informacje o SPZK
- rozwiń skrót,
- wypisz działania cykliczne podejmowane przez SPZK,
- opisz w 5 zdaniach jedno z działań, w których uczestniczyłaś/łeś lub chciałabyś/chciałbyś wziąć udział.
3.  Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) – to dewiza papieża Jana Pawła II. O jakiej uroczystości czytamy w Kazaniu ks. Józefa Sobieszka w V Roczniku Konstantynowskim (opis czcionka Times New Roman 12 pkt.,  max ½ strony tj. ok. 1000 znaków ze spacjami).

Część  B
Opisz, jak toczyło się życie Twojej rodziny podczas trwania epidemii koronawirusa. Uwzględnij czas pracy/nauki, codzienne czynności, czas na odpoczynek. Jak zareagowałaś/łeś na wprowadzenie ograniczeń ? Co sprawiło Waszej rodzinie najwięcej trudności, a co było „błogosławieństwem” ? Jakie zmiany zaszły w organizacji dnia itp. ? Czego nauczył Was „ten czas” ?

Opis do części B -  czcionka  Times New Roman 12 pkt.

Kategoria wiekowa:
a)  min. 1800 znaków ze spacjami (ok. 1 strona ),
b)  min. 3000 znaków ze spacjami,
c)  min. 3500 znaków ze spacjami,
d)  min. 4000 znaków ze spacjami,
e)  min. 4500 znaków ze spacjami.

VI. NAGRODY
Nagrody - dyplomy i upominki - zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej.  Najlepsze prace z części B zostaną opublikowane w Roczniku Konstantynowskim.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu  oraz wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora. 
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.