piątek, 5 lutego 2016Regulamin Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zwanego dalej „Biegiem” jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

II. CELE
1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

4.Promocja miejscowości Konstantynów, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 28.02.2016 roku /niedziela/ w Konstantynowie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: spzk5.blogspot.com, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3. Bieg odbędzie się w Konstantynowie.  Długość trasy organizowanego biegu: 1963 m dystans symboliczny upamiętniający rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej: spzk5.blogspot.com.

4. Uczestnicy stawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, tj. przed pałacem Platerów.
 

5.Program zawodów w dniu 28.02.2016 r.
- Godz. 11:00 - Otwarcie Biura Zawodów w pałacu Platerów.
- Godz. 11.00-11.45 - Wydawanie numerów startowych i koszulek zawodnikom.
- Godz. 11.50 - Wspólna rozgrzewka.
- Godz. 12:00 - Start biegu honorowego na dystansie 1963 m (trasa w załączeniu).
 
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. W biegu na dystansie 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby.
2. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć z Formularzem rejestracyjnym.
3.Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawid
łowe wypełnienie, podpisanie i przekazanie w terminie do 20.02.2016 do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty w wysokości 5 zł.
 
Formularz Rejestracyjny dostępny jest na stronie: spzk5.blogspot.com.
4. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego.
- za pośrednictwem wskazanego przez Organizatora adresu e-mail: tpzk5@wp.pl, skan formularza z podpisem.
- osobiście w dni robocze w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.
 
5. Opłatę startową można wpłacać:
- na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej 30 8034 0001 0000 2033 2000 0010- osobiście przy składaniu Formularza rejestracyjnego w bibliotece.
Uczestnik zostaje wpisany na listę startową po dostarczeniu Formularza Rejestracyjnego i wniesieniu opłaty.
O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych w ilości 125 szt. możliwe będzie zapisanie się po 20.02.2016 lub bezpośrednio przed biegiem w Biurze Zawodów.
6. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
7. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w dniu biegu dnia 28.02.2016 r. w godzinach jego pracy (11:00-11:45). Pakiety startowe można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.
8. Limit Uczestników Biegu wynosi 125 osób. W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia limitów Uczestników.
9. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
10. Odbiór Pakietów Startowych oraz weryfikacja Uczestników odbędzie się  w dniu 28.02.2016 w godzinach 11:00-11:45, w Biurze Zawodów. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Jego treść znajduje się na Stronie internetowej. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
11. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.
12. Ograniczenia wiekowe. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości lub inny dokument w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego”.
 
13. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 
15. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze zadeklarowanym przez uczestnika podczas rejestracji.
 
V. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 
VI. POLITYKA PRYWATNOŚC
 
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
- w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu
- w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora.
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOW
 
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: tpzk5@wp.pl lub telefonicznie 603609794
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularz Rejestracyjny do Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych,   Konstantynów, dnia 28.02.2016 roku
 osoby pełnoletniej/niepełnoletniej
(niewłaściwe skreślić)
Konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk
 
 
 
NAZWISKO:………………….…………………………...........................
IMIĘ:……………………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ: ……………………………………………………… 

ADRES E-MAIL: ………..……...…………………………………………

OPIEKUN (wpisać w przypadku osoby niepełnoletniej):………………………............…….. 
DATA URODZENIA:……………………………………………………..
Płeć (zakreślić):   KOBIETA        MĘŻCZYZNA 
 
O Ś W I A D C Z E N I E
Ja , niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno - sportowej „Tropem Wilczym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach.
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach sportowych. Nie ma ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie. Zapoznałem/łam się z Regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych.
3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji i organizacji biegu.
 .......................................................................
Data i czytelny podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Trasa biegu TROPEM WILCZYM w Konstantynowie
 
Trasa biegu TW w Konstantynowie jest trasą przełajową (drogi asfaltowej ok 300m). Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na nierównościach terenu.
 


wtorek, 2 lutego 2016

Tropem Wilczym 2016

Zapisy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym w Konstantynowie rozpoczną się 5 lutego 2016 r.

czwartek, 14 stycznia 2016

Konkurs fotograficzny "Ulice Konstantynowa dawniej i dziś"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
ULICE KONSTANTYNOWA DAWNIEJ I DZIŚ”

                                          § 1
                                  Cele Konkursu
1. Przedstawienie obrazu otaczającej rzeczywistości w nawiązaniu do fotografii zamieszczonych w kalendarzu 2016 „Konstantynów w starej fotografii” wydanym przez Urząd Gminy Konstantynów.
2. Wydanie pocztówek o tematyce regionalnej (ulice Konstantynowa).
3. Dokumentowanie i popularyzowanie historii Konstantynowa.

§ 2
Organizator Konkursu.
Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej (SPZK) i Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

§ 3
Założenia organizacyjne
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto do 10 czerwca 2016 r. prześle na adres: tpzk5@wp.pl od 6 do 12 zdjęć ulic zamieszczonych w kalendarzu.
2. Zgłoszenie prac następuje przez zarejestrowanie się: podanie imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz  publikowanie i upowszechnianie zdjęć.
3. Zdjęcia przekazane komisji do oceny będą "anonimowe".
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości i wielkości pliku lub niezwiązanych z tematem konkursu.
5. Uczestnik może zgłosić od 6 do 12 zdjęć ulic opublikowanych w kalendarzu 2016.
6. Fotografia powinna być dostarczona w formacie cyfrowym .
7. Maksymalny rozmiar zdjęcia - 7 MB z minimalną kompresją.
8. Format pliku: JPG.
9. Zdjęcia poziome.
10. Prace nadesłane na Konkurs powinny być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
11. Prace zgłoszone do Konkursu wzbogacą archiwa biblioteki.
12. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.


§ 4
Ocena prac konkursowych i wręczenie nagród
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatorów.
2. Komisja wyłoni w ciągu 5 dni spośród nadesłanych prac po jednym najlepszym zdjęciu, będącym współczesną wersją zdjęcia z kalendarza (łącznie 12 prac).
3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostaną opublikowane na blogu Stowarzyszenia http://spzk5.blogspot.com/ lub http://mariasawczuk.blox.pl/html .
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Wręczanie nagród laureatom nastąpi podczas Dni Konstantynowa.
6. Wystawa pokonkursowa w gablotach biblioteki oraz podczas Dni Konstantynowa.


Fotografie z kalendarza można obejrzeć na: 
http://mariasawczuk.blox.pl/2016/01/Zapraszamy-chetnych-do-wziecia-udzialu-w.html

wtorek, 22 grudnia 2015


Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną w spokojnej, rodzinnej atmosferze, a nadchodzący Nowy 2016 Rok 
spełni wszystkie nadzieje i oczekiwania.
    życzą 
    członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej

 

niedziela, 20 grudnia 2015

Zimowy rajd pieszy.

W dniu 19 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 wyruszył czwarty już w tym roku rajd pieszy w ramach projektu pt. "Popularyzacja rekreacji ruchowej". Tym razem któtki, bo do leśniczówki w Kolonii Konstantynów. 
Startujemy przy parku Platerów.
Jesteśmy prawie u celu, przy starej kapliczce.

Cel naszej wyprawy. Leśniczówka Leśnictwa Konstantynów, na skraju rezerwatu przyrody "Stary Las".

Mamy trochę suchego drewna na rozpałkę.


Pogodę mamy jesienną, jeszcze rosną grzyby.


Do rąbania drewna było wielu chętnych.Zapomnieliśmy noża.


Humory dopisują. Za chwilę oczekiwany posiłek.

Pora wracać. Szczęśliwie docieramy do Konstantynowa.
Tekst i foto:
Bogdan Korniluk


sobota, 21 listopada 2015

Promocja VI Rocznika Konstantynowskiego.


W dniu 16 listopada 2015 roku od godz.16.30 w pałacu Platerów w Konstantynowie odbyła się uroczystość związana z promocją VI Rocznika Konstantynowskiego.Uroczystościom towarzyszyła wystawa archiwalnych zdjęć z życia rodziny Platerów.
                       Spotkanie udokumentowali reporterzy z Radia Biper.

Gości powiatła Prezes Stowarzyszenia Beata Łyczewska i Wójt Gminy Romuald Murawski.


Ci, którzy przyczynili sie do powstania Rocznika wraz z podziękowaniem otrzymali nowe egzemplarze.


Beata Łyczewska odczytała korespondencję z życzeniami i pozdrowieniami od osób, którzy nie mogli przybyć na uroczystość.
Tegoroczną "Gałązkę Oliwną" otrzymała koleżanka Dorota Andruszkiewicz.
Przybyła do nas dr Anna Feliks /z lewej/, kustosz Muzeum Wnętrz w Otwocku.


Na uroczstościach była również Monika Dudek, prawnuczka Macieja Piotrowicza, którego pamiętnik z pobytu w wojsku carskim i niewoli niemieckiej zamieszczono w Roczniku.
Pan Jerzy Rekucki, jak każdego roku, odczytał wiersz własnego autorstwa.                        Mieczysław Szulak również odczytał swój wiersz.Po wysłychaniu patriotycznej pieśni Magdalena Zwirkowska wyrecytowała piękny wiersz.Rozmowy, wspomnienia, pamiątkowe fotografie, wpisy do kroniki...  
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na:  

tekst i foto:
Bogdan Korniluk