środa, 14 lutego 2018

Zimowy spacer do lasu.

          W sobotę 10 lutego członkowie naszego Stowarzyszenia wspólnie z harcerzami z Konstantynowa, Janowa Podlaskiego i Białej Podlaskiej udali się na zimowy spacer do lasu. Podczas spaceru obserwowaliśmy ptaki i inne zwierzęta. Pomimo niesprzyjającej pogody udało się nam wypatrzyć  m.in. jastrzębia, wróble, gołębie oraz zająca i sarnę. W leśniczówce Konstantynów spędziliśmy czas na grach i zabawach, a na koniec upiekliśmy przy ognisku kiełbaski. Po kilku godzinach spędzonych w lesie udaliśmy się w drogę powrotną. Początek i koniec spaceru był w parku przy pałacu Platerów w Konstantynowie.
 Ptaki, których nie udało się nam zobaczyć w locie
:) jaskółka :)
 :) czapla :)
 :) dzięcioł szary i dzięcioł średni :)
 :) sowy :)
:) pingwinki :)


Tekst i zdjęcia;
Bogdan Korniluk

poniedziałek, 5 lutego 2018

Bieg Tropem Wilczym - Konstantynów 2018

Ruszyły zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie.

będzie to VI edycja Biegu. SPZK organizuje Bieg TW po raz trzeci.

Relacje z poprzednich biegów:
 https://spzk5.blogspot.com/2017/03/relacja-z-biegu-pamieci-zonierzy.html
oraz
 https://spzk5.blogspot.com/2016/02/bieg-tropem-wilczym-fotorelacja.html

Regulamin Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zwanego dalej „Biegiem” jest – Fundacja Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

II. CELE
1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 100-lecia Niepodległości Polski
2. Podtrzymywanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych.
3.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
5.Promocja miejscowości Konstantynów, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 04.03.2018 roku /niedziela/ w Parku Platerów w Konstantynowie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: spzk5.blogspot.com, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3. Bieg odbędzie się w Konstantynowie. Długość trasy organizowanego biegu: 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek. Start biegu – godz. 12.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej: spzk5.blogspot.com.

4. Uczestnicy stawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, tj. przed pałacem Platerów.

5.Program zawodów w dniu 04.03.2018 r.
- Godz. 10:45 - Otwarcie Biura Biegu w pałacu Platerów.
- Godz. 10.45-11.45 - Wydawanie numerów startowych i koszulek zawodnikom.
- Godz. 11.45 – Oddanie hołdu poległym w walce o niepodległość.
- Godz. 11.50 - Wspólna rozgrzewka.
- Godz. 12:00 - Start biegu honorowego na dystansie 1963 m (trasa w załączeniu).
- Godz. 12.15 - Posiłek

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. W biegu na dystansie 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.

2. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy przedłożyć podczas zapisu lub przy odbiorze pakietów startowych.
3.Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty w wysokości 10 zł.

4. Rejestracja, zapisy i dodatkowa informacja
- mailowo na adres  tpzk5@wp.pl
- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
- informacja tel. 603 609 794

5. Opłatę startową można wpłacać:
- na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej 30 8034 0001 0000 2033 2000 0010
- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
- osobiście przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Biegu
- uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum – u pani Agnieszki Charko, pani Teresy Bogusz-Filipiuk oraz u pani Doroty Andruszkiewicz

O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych w ilości 140 szt. możliwe będzie zapisanie się bezpośrednio przed biegiem w Biurze Biegu.

6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

7. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Biegu 04.03.2018 r. w godzinach jego pracy (10:45-11:45). Pakiety startowe można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.

8. Limit Uczestników Biegu wynosi 140 osób. W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji.

9. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

10. Odbiór Pakietów Startowych oraz weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 04.03.2018 w godzinach 10:45-11:45, w Biurze Biegu. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

11. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.

12. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

14. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze Uczestnika.

V. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
- w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu
- w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: tpzk5@wp.pl lub telefonicznie 603609 794
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Formularz Rejestracyjny do Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych,   Konstantynów, dnia 04.03.2018 roku  osoby pełnoletniej/niepełnoletniej (niewłaściwe skreślić)             Konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk  
NAZWISKO:    ………………….…………………………...........................
IMIĘ:     ………………………………………………………………………
DATA URODZENIA:    …………………………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ: ……………………………………………………………
ADRES E-MAIL lub tel.  …………………………………………………………….
OPIEKUN (wpisać w przypadku osoby niepełnoletniej):……………………….... 
Płeć (zakreślić):   KOBIETA   ¨     MĘŻCZYZNA ¨
O Ś W I A D C Z E N I E
Ja , niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno - sportowej „Tropem Wilczym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach.
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach sportowych. Nie ma ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie. Zapoznałem/łam się z Regulaminem i w pełni go akceptuję.
2. W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych.
3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji i organizacji biegu.


 .......................................................................
Data i czytelny podpis. W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun.
piątek, 2 lutego 2018

Koncert akordeonowy w Radzyniu Podlaskim.

Już po raz drugi nasze Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na piękny koncert akordeonowy orkiestry Arti Sentemo w Radzyniu Podlaskim. Zanim rozpoczął się koncert zaprezentowano krótki film promujący miasto Radzyń Podlaski.
Pod dyrekcją Zbigniewa Czuryło rozpoczął się trwający 2 godziny muzyczny koncert. Po wykonaniu kolędy przyszła pora na popisy kwintetów i solistów, po których już do końca grała cała orkiestra. Wykonano mazurki, tanga i klasyczne utwory organowe oraz muzykę filmową.
Na pewno wrócimy tam za rok.
  
Tekst i foto:
Bogdan Korniluk

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Koncert akordeonowy

Wyjazd z Konstantynowa  5 stycznia godz. 17.00 z parkingu przy kościele
Koszt wyjazdu 30 zł
Zapisy 603 609 794 oraz 516 383 429
lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie.

piątek, 15 grudnia 2017

 Ś.P. Edward Janczuk (1925-2017) 

Edward Janczuk odszedł do Pana 12 grudnia 2017 roku  w wieku 92 lat.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gnojnie.
 Członek Honorowy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju.
 
 
 
"Spotkała nas 
Od Pana Boga łaska
Że ziemia 
Nam najbliższa 
To Ziemia Podlaska
(...)"
                          Edward Janczuk: Zaproszenie - IV Rocznik Konstantynowski (2013)
 
"Jestem jak inni słabym człowiekiem
Słabość się zmaga z podeszłym wiekiem
Lecz mimo wszystko bez przerwy piszę
Potrzebę taką w swym wnętrzu słyszę
Przedstawiam wszystko tak jak umiem
Jak to pojmuję i jak rozumiem
(...)"
            Edward Janczuk: Moje pisanie (Borsuki 14.07.2007) - VI Rocznik Konstantynowski (2015)