wtorek, 14 stycznia 2020

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Konstantynów 2020) -regulamin


Ruszyły zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Będzie to VIII edycja Biegu, a SPZK organizuje Bieg TW po raz piąty.
 Relacje z poprzednich biegów: 

Regulamin Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Konstantynów 2020)
I. ORGANIZATOR
Organizatorem ogólnopolskim VIII edycji projektu „Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zwanego dalej „Biegiem” jest – Fundacja Wolność i Demokracja. Organizatorem lokalnym jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

II. CELE
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym.
2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacji idei biegania.
4. Promocja miejscowości Konstantynów, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 01.03.2020 roku /niedziela/ na terenie Parku Platerów w Konstantynowie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: spzk5.blogspot.com oraz profilu na fb: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi konstantynowskiej i Przyjaciel Konstantynowa, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
3. Długość trasy organizowanego biegu: 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek. Start biegu – godz. 14.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej: spzk5.blogspot.com oraz profilu na fb: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi konstantynowskiej i Przyjaciel Konstantynowa
4. Uczestnicy stawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, tj. przed pałacem Platerów.
5. Program zawodów w dniu 01.03.2020 r.
- Godz. 10:30 - Otwarcie Biura Biegu w pałacu Platerów.
- Godz. 10.30-11.45 - Wydawanie numerów startowych i koszulek zawodnikom.
- Godz. 11.45 – Oddanie hołdu poległym w walce o niepodległość.
- Godz. 11.50 - Wspólna rozgrzewka.
- Godz. 12:00 - Start biegu honorowego na dystansie 1963 m (trasa w załączeniu).
- Godz. 12.15 - Posiłek

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. W biegu na dystansie 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.
2. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda na udział w zawodach podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy przedłożyć podczas zapisu lub przy odbiorze pakietów startowych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty w wysokości 15 zł.
W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: koszulkę, numer startowy, materiały promocyjne, medal na mecie, posiłek po biegu.
a)  rejestracja, zapisy i dodatkowa informacja
- mailowo na adres:  tpzk5@wp.pl
- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
- uczniowie szkoły podstawowej– u wyznaczonego nauczyciela
- informacja tel. 510 520 244 lub 603 609 794
b)  opłatę startową (15 zł)  można uiścić bezpośrednio przy zapisie
- w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
- uczniowie szkoły podstawowej– u wyznaczonego nauczyciela
- osobiście przy odbiorze zarezerwowanego pakietu startowego 01.03.2020 w Biurze Biegu (do godz. 11.30, po tym czasie rezerwacja ulega anulowaniu)
- na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej 79 8039 0006 0040 0400 2033 0001 Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski. /do dnia 26 lutego/.
wpisując w tytule wpłaty: opłata za pakiet startowy, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania.
- jeśli nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych w ilości 180 szt. możliwe będzie zapisanie się bezpośrednio przed biegiem w Biurze Biegu.
4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
5. Każdy Uczestnik zarejestrowany na bieg jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Biegu 01.03.2020 r. w godzinach jego pracy (10:30-11:45). Pakiety startowe można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.
6. Limit Uczestników Biegu wynosi 180 osób. W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji.
7. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
8. Odbiór Pakietów Startowych oraz weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 01.03.2020 w godzinach 10:30-11:45, w Biurze Biegu. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica / Opiekuna”. 
Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
9. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.
10. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
12. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze Uczestnika.
13. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
14. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w projekcie Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, ul. Janowska 20, 21-543 Konstantynów.
3. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia, realizacji Biegu oraz promocji działalności Organizatora.
4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do UODO.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika mogą być wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: tpzk5@wp.pl lub telefonicznie 510 520 244  lub 603 609 794
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz Rejestracyjny do Tropem Wilczym -  Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstantynów, dnia 01.03.2020 roku  osoby pełnoletniej/niepełnoletniej (niewłaściwe skreślić)            
 Konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk  

NAZWISKO:    ………………….…………………………...........................
IMIĘ:     …………………………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ : …………………………………………………………………..
DATA URODZENIA:    …………………………………………………………….. 
ADRES E-MAIL lub tel.  ……………………………………………………………
OPIEKUN (wpisać w przypadku osoby niepełnoletniej):………………………............................................. 
Płeć (zakreślić):   KOBIETA []     MĘŻCZYZNA []

O Ś W I A D C Z E N I E  (wykreślić pkt 1 lub 1a)
1.  Ja , niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno – sportowej „Tropem Wilczym” na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typy zawodach.
1a . Oświadczenia Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zawodach sportowych. Nie ma ono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do startu w w/w imprezie. Zapoznałem/łam się z Regulaminem i w pełni go akceptuję oraz biorę pełną odpowiedzialność za dziecko pozostające pod moją opieką.
2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej , ul. Janowska 20, 21-543 KonstantynówW/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych.
3Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem/mojego dziecka dla potrzeb promocji biegu.

 ..........................................................................................................................
 
Data i czytelny podpis.      W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje opiekunczwartek, 9 stycznia 2020

Rajd rowerowy i pieszy           W dniu 9.11.2019 roku nasze Stowarzyszenie wspólnie z Klubem TKKF „Krzna” w Białej Podlaskiej zorganizowało imprezę pod nazwą: Bialski Szlak Niepodległości – Rajd rowerowy i pieszy. Grupa rowerzystów przejechała szlak z Białej Podlaskiej przez Sitnik, Leśną Podlaską, Mariampol do Konstantynowa. Tu przed Pałacem Platerów rozegraliśmy grę terenową Molkky, po czym udaliśmy się pieszo i rowerami do leśniczówki. Tam przy ognisku i pieczonych kiełbaskach zakończyliśmy imprezę.Tekst i zdjęcia: Bogdan Korniluk

wtorek, 7 stycznia 2020

Buczyce Stare - Landart Festiwal 2019          W dniach 3-13 lipca 2019 roku już po raz dziewiąty na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu odbywały się warsztaty artystyczne i koncerty pod nazwą Landart Festiwal. Na zakończenie, w dniu 14 lipca w miejscowości Buczyce Stare odbył się wernisaż prac wykonanych przez artystów. Po zakończonym spływie kajakowym udaliśmy się do Buczyc, aby podziwiać niezwykłe dzieła sztuki wykonane przez artystów z różnych części świata.Tekst i zdjęcia: Bogdan Korniluk

Spływ kajakowy po Bugu.           W dniu 13 lipca 2019 roku członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w spływie kajakowym po rzece Bug trasą Malowa Góra - Zabuże. Spływ zorganizowało zaprzyjaźnione z nami Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Białej Podlaskiej. W trakcie spływu mogliśmy podziwiać przepiękne nadbużańskie krajobrazy i przyrodę. Spływ zakończył się na terenie schroniska harcerskiego w Gnojnie, gdzie przy pieczonych kiełbaskach dzieliliśmy się wrażeniami ze spływu. Tekst i zdjęcia: Bogdan Korniluk