niedziela, 15 stycznia 2017

10 wycieczek na 10-lecie. II - Warszawa

Zapraszamy na kolejny wyjazd z SPZK.

 Program: 
ok. 11.00 wyjazd z Konstantynowa
14.00 Zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00 Zwiedzanie Muzeum Błogosławionego Księdza Popiełuszki
17.00 obiad (według uznania)
18.45 Teatr Oratorium - Mój syn, Maksymilian

Termin: 12 lutego 2017 r.
Koszt -  85 zł (+ co łaska w muzeum, podana kwota nie zawiera ceny obiadu)
Zapisy: 516 383 429 

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Bieg Tropem Wilczym

Już niedługo ruszą zapisy na bieg w Konstantynowie.
 
Regulamin Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zwanego dalej „Biegiem” jest – Fundacja Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

II. CELE
1.Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Podtrzymywanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych.
3.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
5.Promocja miejscowości Konstantynów, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 26.02.2017 roku /niedziela/ w Konstantynowie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej: spzk5.blogspot.com, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3. Bieg odbędzie się w Konstantynowie. Długość trasy organizowanego biegu: 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej: spzk5.blogspot.com.

4. Uczestnicy stawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu, tj. przed pałacem Platerów.

5.Program zawodów w dniu 26.02.2017 r.
- Godz. 11:00 - Otwarcie Biura Zawodów w pałacu Platerów.
- Godz. 11.00-11.45 - Wydawanie numerów startowych i koszulek zawodnikom.
- Godz. 11.50 - Wspólna rozgrzewka.
- Godz. 12:00 - Start biegu honorowego na dystansie 1963 m (trasa w załączeniu).

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. W biegu na dystansie 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.

2. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć przy odbiorze pakietów startowych.
3.Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty w wysokości 10 zł.

4. Rejestracja.
- za pośrednictwem strony  http://tropemwilczym.pl/
- informacja tel. 603 609 794

5. Opłatę startową można wpłacać:
- na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej 30 8034 0001 0000 2033 2000 0010
- osobiście przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Biegu
- uczniowie szkoły podstawowej – u pani Agnieszki Charko
- uczniowie gimnazjum – u pani Teresy Bogusz-Filipiuk
O ile nie zostanie wyczerpana pula numerów startowych w ilości 150 szt. możliwe będzie zapisanie się bezpośrednio przed biegiem w Biurze Biegu.

6. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

7. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Biegu dnia 26.02.2017 r. w godzinach jego pracy (11:00-11:45). Pakiety startowe można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.

8. Limit Uczestników Biegu wynosi 150 osób. W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji.

9. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

10. Odbiór Pakietów Startowych oraz weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 28.02.2016 w godzinach 11:00-11:45, w Biurze Zawodów. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

11. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.

12. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

14. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze zadeklarowanym przez uczestnika podczas rejestracji.

V. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
- w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu
- w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: tpzk5@wp.pl lub telefonicznie 603609 794
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 

piątek, 6 stycznia 2017

Zaproszenie do teatru - "Sąsiedzi"

Dnia 28 stycznia 2017r. o godz 16.00  odbędzie się spektakl pt. "Sąsiedzi" w Teatrze A. Węgierki w Białymstoku. Jest to świetna komedia.
Wyjazd z Konstantynowa  z parkingu przy kościele o godz 10.30
Cena biletu  -  35 złotych oraz koszty przejazdu busem ( jak zwykle w busie).
całkowity koszt - 80 zł
Zgłoszenia do 13 stycznia u pani Teresy Bogusz - Filipiuk po godz. 16.00 tel. 833414175 lub  887592073

wtorek, 3 stycznia 2017

Zapraszamy na koncert akordeonowy

IV NOWOROCZNA GALA AKORDEONOWA
Dnia 07.01.2017 r. w Radzyniu Podlaskim wystąpi Orkiestra Akordeonowa Arti- Sentemo pod dyrekcją Zbigniewa Czuryło. W wykonaniu Orkiestry utwory klasyczne, muzykę filmową jak również muzykę rozrywkową. 
Wyjazd na koncert w sobotę z Konstantynowa o godz. 15.00. 
Koszt 30 zł. 
Zapisy 603 609 794

niedziela, 1 stycznia 2017

Na Nowy Rok

Wszystkim Sympatykom Stowarzyszenia 
życzymy w każdym dniu 2017 roku
spokoju
zdrowia
wytrwałości w działaniu
niegasnącej nadziei
pogody ducha
odważnych marzeń
radości
pomyślności 
 członkowie SPZK


 

niedziela, 25 grudnia 2016

Boże Narodzenie 2016


Niechaj świąteczne dni pełne będą radosnych i szczęśliwych chwil a nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie same dobre dni - życzą członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

poniedziałek, 10 października 2016

Zaproszenie na wyjazd do teatru.    Zapraszamy Członków i Sympatyków Stowarzyszenia na wyjazd do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na komedię dla dorosłych pt. "Sąsiedzi".

    Spektakl odbędzie się w dniu 29 października 2016 roku /sobota/ o godz.16.00. Przed spektaklem przewidziany jest czas wolny.

Wyjazd w dniu spektaklu o godz. 10.00 z parkingu przy kościele w Konstantynowie.

Koszt wyjazdu: 35 zł bilet oraz przejazd.

Zgłoszenia do 18 października przyjmuje Pani Teresa Bogusz-Filipiuk, 
tel. 887 592 073. 


Tekst: Bogdan Korniluk
Zdjęcie: ze strony internetowej teatru.